Гранд Групп

Компанийн эрхэм зорилго ба үнэт зүйлс

G lobally – дэлхийн, нийтийн, дэлхий дахины

 

R eliable - итгэлтэй, найдвартай, баталгаатай

 

A cceptable - хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц, сэтгэлд нийцсэн

 

N oteworthy - анхаарал татахуйц, тод томруун

 

D istinctive - өөрийн онцлогтой

 

Бид өөрийн онцлогт тохирсон, дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн найдвартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ил тод, эрх тэгш үзүүлнэ.

Алсын хараа

Зах зээлд тэргүүлэгч нэр хүнд бүхий групп болж хөгжих,

Уриа

Хэрэгцээг ямагт эрхэмлэнэ.

Үнэт зүйл

  • Нэр
  • Сайт
  • Журам, заавар, зөвлөгөө
  • Ажилчдын маань мэргэжил, боловсрол, харьцаа, бүтээлч сэтгэлгээ, санал санаачлага

Баримтлах бодлого

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд суурилсан үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн бодлого баримтлана.